multibagger

 1. KK Shah
 2. KK Shah
 3. KK Shah
 4. KK Shah
 5. KK Shah
 6. KK Shah
 7. Warren Buffet Jr.
 8. Warren Buffet Jr.
 9. Nidhi Hingorani
 10. KK Shah
 11. KK Shah
 12. KK Shah
 13. KK Shah
 14. rishi0755
 15. KK Shah
 16. KK Shah
 17. Hemanghi Gandhi
 18. Guru Vachaal
 19. pgk05
 20. SubodhPatal