nifty target

 1. Vidhi Khanna
 2. Vidhi Khanna
 3. Vidhi Khanna
 4. Michael Gonsalves
 5. Michael Gonsalves
 6. Vidhi Khanna
 7. Vidhi Khanna
 8. Michael Gonsalves
 9. Vidhi Khanna
 10. Vidhi Khanna
 11. Arjun